Mitjançant aquest canal es permet a qualsevol persona comunicar les conductes irregulars en Multiserveis Ndavant S.L.

Per a això, l’empresa mantindrà una adreça de correu electrònic (canaldenuncias@grupoclece.com) i una adreça postal (Canal de denúncies, Grup Clece, c/ Quintanavides 19, 28050 Madrid) per mitjà de les quals es podran comunicar incompliments o resoldre dubtes relacionats amb els “Principis Ètics” definits per la Direcció.

Els requisits que han de complir les denúncies per ser tramitades són els següents:

  • Identificació del denunciant (nom i cognoms)
  • Fets, persona o col·lectiu denunciat
  • Arguments o proves veraces i precises que suportin la denúncia

Els fets denunciats es reben pel Comitè de Seguiment. Aquest estudiarà les denúncies i adoptarà les mesures necessàries, garantint en tot moment l’estricta confidencialitat i anonimat del denunciant.